Счетоводни услуги

Решението на кого да поверите счетоводството си е от изключителна важност и специалистът, към когото ще се обърнете, би трябвало да притежава необходимата квалификация и опит. Повече подробности относно това как да проверим дали сме избрали най-подходящия за нас счетоводител, ще намерите в нашата статия на линка.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Основното при избора на счетоводител е да проверите дали лицето има законово право да ви представлява. За да има право един специалист да извършва счетоводни услуги за клиенти, съгласно законите във Великобритания, той трябва да има Anti-money laundering регистрация и Professional Indemnity Insurance – застраховка, която защитава клиента от загуби вследствие счетоводна грешка. Помолете избраният от вас специалист да ви представи бланка за сключена актуална PII и обърнете внимание на сумата, която покрива.

Другият важен момент при избора на специалист, който да отговаря за счетоводството ви, е да разберете дали лицето има достатъчно опит и квалификация. Най-лесният начин да направите това е да проверите дали той принадлежи към някоя от професионалните организации, всяка от които изисква от членовете си да покрият определени изпити и да имат определен брой години практика и гарантира за тяхната квалификация. Ето някои примери за такива организации:

 • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
 • Association of Accounting Technicians (AAT);
 • Association of International Accountants (AIA);
 • Association of Taxation Technicians;
 • Chartered Institute of Management Accountants (CIMA);
 • Chartered Institute of Taxation (CIOT);
 • Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).

Тъй като съществуват много видове счетоводители, ние събрахме тази полезна информация за вас, с помощта на която ще разберете повече за различните професионалисти в счетоводната сфера.

 • Tax accountants

Данъчните счетоводители са финансови специалисти, които се фокусират върху данъците, независимо дали става въпрос за данъчно счетоводство на физически или юридически лица. Те отговарят за консултирането на клиентите относно правилния размер на данъка, който трябва да платят, и кога да го платят. 

 • Chartered accountants (CAs) 

Дипломираните експерт-счетоводители работят във всички видове организации – като служители или чрез счетоводна практика или специализирана фирма. Тяхната роля е да дават съвети, да проверяват финансови отчети или сметки (т.нар. одит) и да предоставят информация за финансовите документи.

 • ACCA

Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA) е една от водещите и най-бързо развиващите се международни счетоводни организации в света. ACCA е професионална счетоводна квалификация, която се ползва с глобално признание. Нейните притежатели са високо ценени в сферата на банковото дело, мениджмънта и консултантските услуги. Те изготвят и анализират годишни и месечни счетоводни отчети, предоставят редовни финансови отчети, управляват разходите, кредитите, заплатите и инвестициите, поддържат връзка с клиенти (физически лица или предприятия), предоставя финансова информация и съвети.

 • Management accounting

Тези счетоводители изготвят и представят финансови отчети, които дават на главните мениджъри представа за резултатите на организацията. Могат да прогнозират вероятните приходи от нов продукт или да проучат къде могат да се спестят разходи в процесите на организацията.

 • Financial accounting

Ролята на финансовия счетоводител е да изготвя финансови отчети, за да оценява финансовите резултати на предприятието. Финансовият счетоводител отговаря за подпомагането на предприятието при прилагането на ефективни и добросъвестни финансови практики.

 • Government Accountant

Счетоводителите в областта на публичните финанси работят за публични органи, като например местната и централната власт, и за публично финансирани организации, като полицията, армията, Националната здравна служба и благотворителни организации.

 • Auditor

Одиторите преглеждат отчетите на дружества и други организации, за да се уверят, че финансовите им документи са правилни и в съответствие със закона.

 • AAT

AAT е съкращение от Association of Accounting Technicians  – водещата професионална организация за членство в Обединеното кралство за счетоводен персонал. Лицензираните членове на AAT предлагат широк спектър от счетоводни и счетоводни услуги в зависимост от квалификацията и членството, което притежават.

 • Financial Controller

Контролира всички счетоводни функции в предприятието. Той следи за правилното водене на всички счетоводни документи и за съответствието на всеки отчетен резултат със счетоводните стандарти и законодателството.

 • Commercial finance

Брокерите за търговско финансиране действат като посредник за предприятия, които искат да наберат финансиране и се нуждаят от търговски институции, които да ги кредитират. Те организират процеса на отпускане на бизнес кредит от началото до края и обикновено събират такса или получават комисиона от заемодателя.

 • Insolvency

Специалистите по несъстоятелност обикновено работят с фалирали или изпаднали в затруднение предприятия, като ги подпомагат в процеса на формално управление и несъстоятелност или им помагат да се възстановят и да станат печеливши. Тези счетоводители често се наемат от банките, за да подпомагат разследванията и решенията за отпускане на заеми. 

 • Bookkeeper

В ежедневната си работа счетоводителите извършват въвеждане на данни, регистрират транзакции, проследяват дебити и поддържат и наблюдават финансови документи. Те също така плащат фактури, попълват ведомости за заплати, подават данъчни декларации и дори се занимават с поддръжка на офис консумативи.

 • Investment accountant

Инвестиционните счетоводители се фокусират върху отчитането на инвестициите в брокерски фирми и фирми за активи. Обработват и наблюдават инвестициите и дейността на трети страни. 

 • Financial adviser

Финансовите консултанти помагат на хората и организациите да избират инвестиции, спестявания, пенсии, ипотеки и застрахователни продукти.

Финансовият консултант ще ви зададе много лични въпроси за вашите финансови планове и лични обстоятелства, за да може да ви препоръча най-подходящите продукти за вас.

 • Payroll Manager

Отговорностите на мениджъра по заплатите включват водене на ведомостите за заплати на служителите, изчисляване на заплатите, обработка на удръжките и данъците, обработка на транзакциите по заплатите и издаване на фишове за заплати.

 • Forensic accountant

Съдебните счетоводители анализират финансови данни, за да търсят доказателства за престъпления. Те често работят за застрахователни компании, финансови институции и правоприлагащи органи. Тези специалисти могат да свидетелстват по съдебни дела като експерти.

 • CIMA

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители (Chartered Institute of Management Accountants – CIMA) е световната професионална организация за управленско счетоводство, базирана в Обединеното кралство.

Докато т.нар. Management Accountant работи директно за и в рамките на една компания, дипломираният експерт-счетоводител работи заедно с много различни предприятия, предлагайки финансови насоки, съвети, анализи и финансови отчети.

 • Cost Accountant

Счетоводител, който проучва всички разходи, свързани с дадена стопанска дейност или производствен процес, за да помогне на мениджърите да решат как да реализират печалби или да спестят пари. Основната му роля е да подпомага финансовия директор на фирмата в бизнес планирането и контрола на разходите.

 • CIPFA

Институтът за публични финанси и счетоводство (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy/CIPFA) е международен орган за определяне на стандарти в областта на счетоводството, базиран в Обединеното кралство. CIPFA е единственият подобен орган в световен мащаб, посветен на управлението на публичните финанси.

 • Financial Analyst

Финансовите анализатори работят в банки, пенсионни фондове, застрахователни компании и други предприятия. Те насочват фирмите и физическите лица при вземането на решения за изразходване на средства с цел постигане на печалба. Оценяват ефективността на акции, облигации и други видове инвестиции.

 • Trainee Accountant

Стажант-счетоводителите придобиват практически опит и развиват познанията си в областта на счетоводството, като изготвят финансова информация и помагат на висшия персонал да взема решения. Те отговарят за административни задачи и задачи по управление на офиса, като например провеждане на телефонни разговори, фотокопиране, въвеждане на данни, сортиране на документи и отчети за разходите.

Ако желаете услуги на счетоводител моля, последвайте линка в услугата от която се нуждаете. Можете да се свържете се с нас и на тел. 0778 606 7076 и 0208 144 8408; [email protected] или ни пишете директно на Facebook Messenger.

Ако желаете Счетоводни услуги, моля свържете се с нас на +44 778 606 7076 или попълнете конктактната форма тук.